Reklama
Reklama

Komunikat Samorządu WL potwierdzający zgodność realizacji zadań publicznych z zapisami Karty Praw Podstawowych UE [art. sponsorowany]

foto: materiał nadesłany foto: materiał nadesłany
Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach dialogu z Komisją Europejską (KE) podjął Uchwałę Nr CCCIX/5430/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ochrony przed przejawami dyskryminacji określonymi w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Przyjęcie tej Uchwały przez władze regionu oraz jej rozpropagowanie za pośrednictwem środków masowego przekazu jest wykonaniem ustaleń podjętych z przedstawicielami KE podczas spotkania, które odbyło się w dniu 29 października 2021 r.

Publikujemy powyższą uchwałę, a także pismo Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 28 października 2021 roku do Normundsa Popensa, Zastępcy Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, dotyczące Stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli KE, wypełnienie powyższych zobowiązań przez Zarząd Województwa Lubelskiego, pozwoli na wznowienie negocjacji w ramach instrumentu REACTEU dla naszego regionu. W dokumentach tych władze regionu zapewniają, że Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności występuje obecnie wyłącznie w brzmieniu nadanym przez Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 września 2021 r. zmieniające Stanowisko z dnia 25 kwietnia 2019 r. W konsekwencji Stanowisko o treści przyjętej w dniu 25 kwietnia 2019 r. nie obowiązuje, gdyż zostało uchylone począwszy od chwili przyjęcia przez Sejmik Województwa Lubelskiego Stanowiska z dnia 27 września 2021 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego, jako instytucja wykonująca zadania należące do Samorządu Województwa Lubelskiego, a także pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej w ramach programów służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie unijnej polityki spójności, w publikowanych dokumentach gwarantuje, że w trakcie realizacji swoich zadań publicznych zawsze stoi na straży wolności, tolerancji i ochrony przed dyskryminacją, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz przynależność państwową, określonych w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Treść komunikatu dostępna jest także na stronie www.rpo.lubelskie.pl.


UCHWAŁA NR CCCIX/5430/2021 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
z dnia 2 listopada 2021 r.

w sprawie ochrony przed przejawami dyskryminacji określonymi w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.) w związku ze stanowiskiem Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 września 2021 r., z uwagi na wątpliwości ze strony Komisji Europejskiej wyrażone w piśmie z dnia 26 października 2021 r., dążąc do kontynuacji dialogu, a także mając na celu wyjaśnienie i zapewnienie, iż Samorząd Województwa Lubelskiego podjął wszelkie działania naprawcze eliminujące ryzy- ko naruszenia praw, wolności i zasad określonych w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Województwa Lubelskiego zapewnia, iż Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności występuje obecnie wyłącznie w brzmieniu nadanym przez Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 września 2021 r. zmieniające Stanowisko z dnia 25 kwietnia 2019 r. W konsekwencji Stanowisko o treści przyjętej w dniu 25 kwietnia 2019 r. nie obowiązuje, gdyż zostało uchylone począwszy od chwili przyjęcia przez Sejmik Województwa Lubelskiego Stanowiska z dnia 27 września 2021 r.

2. Zarząd Województwa Lubelskiego jako instytucja wykonująca zadania należące do Samorządu Województwa Lubelskiego, a także pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej w ramach programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie unijnej polityki spójności, gwarantuje, że w trakcie realizacji swoich zadań publicznych zawsze stoi na straży wolności, tolerancji i ochrony przed dyskryminacją, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz przynależność państwową, określonych w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Samorządu Województwa Lubelskiego tj.: www.lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - www.umwl.bip.lubelskie.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, a także w mediach i prasie o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Podpisali: Wicemarszałek Michał Mulawa, Marszałek Województwa Jarosław Stawiarski.

Skomentuj

- Treść komentarza powinna być związana z tematem artykułu.
- Komentarze naruszające netykietę będą usuwane.
- Portal ezamosc.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
- Użytkownik publikując komentarze reprezentuje własne poglądy i opinie, biorąc pełną odpowiedzialność karną i cywilną za publikowane treści.
- Pola wymagane są oznaczone *
- Twój adres email nie będzie opublikowany
- Korzystając z opcji 'komentarz', akceptujesz zasady regulaminu i politykę prywatności.
- Aby dodać komentarz, musisz zaznaczyć pole "Nie jestem robotem", tym samym potwierdzasz, że akceptujesz zasady regulaminu

Powrót na górę

Sekcje

Polecamy

ezamosc.pl

Reklama

Narzędzia

Follow Us